DISH//

art direction : Takumi Kawamoto

photo : Tsutomu Ono

flower : Genki Tanaka

hand model : Usa Nakajima

DISH//
@Tokyo
In Tokyo